ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการใช้คอมพ์สร้างสรรค์ รู้ทันโรคภัย

on มิถุนายน 30, 2009        by Naritcha

โครงการ “ใช้คอมฯ อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโรคภัย” จัดขึ้นตั้งแต่ กันยายน 2551 – มิถุนายน 2552 โดยมูลนิธิฯ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา จากทั่วประเทศ ในการเสนอโครงงานซึ่งไม่จำกัดรูปแบบภายใต้ หัวข้อ “ใช้คอมฯ อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโรคภัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มาจากการใช้คอมพิวเตอร์ ในการนี้มีโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกและดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงงาน ดังนี้

1. ใช้คอมฯ อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโรคภัย
เสนอโดย มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ นายเจนจบ สุขแสงประสิทธิ์

คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ใช้คอมฯ อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโรคภัย”

อ.นพ.พร ทิสยากร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความรู้ “ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสุขภาพจากการใช้คอมฯ”

อ.วีระพงษ์ ไกรวิทย์ และ อ.วีรวรรณ ตั้งจิตเมธี ม.ศรีนครินทร์ ทำ “โยคะกับการผ่อนคลายหลังใช้คอมฯ”

2. Computer Syndrome
ได้รับคัดเลือกเป็นโครงงานดีเด่น พร้อมรับทุนการศึกษาพิเศษจำนวน 10,000 บาท (ผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้งานคอมพิวเตอร์)
เสนอโดย มหาวิทยาลัยราชธานี สมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
ผู้รับผิดชอบ นางสาวทวีนันต์ ชุมนวล

เว็บไซต์ สร้างโดยใช้การ์ตูนเอนิเมชั่นเพื่อใช้ทดสอบความเสี่ยงของผู้ใช้คอมฯ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพกับการใช้งานคอมฯ

3. โรค (คอม) อย่างนี้ก็มีด้วย
เสนอโดย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศิริเพ็ญ พรหมสุวรรณ

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ (ขวา) อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประธานกล่าวเปิดงาน นิทรรศการ โรค(คอม)อย่างนี้ก็มีด้วย
นายแพทย์ศักดิ์ชัย ถิรวิทยาคม (ซ้าย) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) วิทยากรงานสัมมนาฯ

ผู้เข้าร่วมงานสัมมนา โรค (คอม) อย่างนี้ก็มีด้วย

4. รู้ทันโรคภัยใกล้คอมฯ
เสนอโดย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบ นางสาวผกามาศ ปิยะวาส

นายแพทย์ศักดิ์ชัย ถิรวิทยาคม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
วิทยากร งานสัมมนา รู้ทันโรคภัยใกล้คอมฯ

รศ.ดร.รัชนี รักวีรธรรม คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มอบของที่ระลึกแด่วิทยากร

กิจกรรมที่นำเสนอ ได้แก่ ให้ความรู้แก่ร้านคอมฯ หรือ ตามสถานที่สาธารณะ,
จัดรายการวิทยุ และจัดงานสัมมนา

5. สนุกกับคอมฯ พร้อมรักสุขภาพ
เสนอโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ นายศักดิ์พงษ์ เสรีเศวตรัตน์

แอพพลิเคชั่นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตั้งแอพพลิเคชั่นบนเว็บไซต์ Social Network (MS Window Live Messenger v.8.0 หรือ Messenger Plus! Live v.4.8 หรือสูงกว่า) เพื่อแสดงความห่วงใยไปยังปลายทางได้

แต่ละโครงงานมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่แตกต่างกัน อาทิเช่น งานสัมมนา นิทรรศการ วิทยุชุมชน เว็บไซต์ แผ่นพับ/สมุดบันทึก โปรแกรมติดตั้งสำหรับผู้ใช้ window messenger/window live เพื่อแสดงความห่วงใยไปยังปปลายทาง หรือ ภาพการ์ตูนเอนิเมชั่น เป็นต้น (ดูรูปแบบการนำเสนอของแต่ละโครงงาน) จากการประเมินผลของแต่ละโครงการ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ผลสรุปว่า ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และต้องการให้มีกิจกรรมอย่างนี้ต่อ ๆ ไป

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ

RECENT POST