ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิ THNICF – สกว. ร่วมลงนามในข้อตกลงเพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

on พฤศจิกายน 23, 2009        by Naritcha

มูลนิธิศูนย์ สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ในโครงการทุนสนับสนุนนักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี  ดร. โคทม อารียา ประธานกรรมการ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย และ ผศ. วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ร่วมลงนาม ณ โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552

ดร. โคทม กล่าวว่า การสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิ โดยมูลนิธิจะสนับสนุนทุนสำหรับนักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักวิจัยที่ได้รับคัดเลือกจาก สกว. โดยเน้นงานวิจัยด้านอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก รวมทั้งงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ จำนวน 8 ทุน เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2553 และจะพิจารณาต่ออายุโครงการก่อนครบกำหนด 6 เดือน

ผศ. วุฒิพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คุณสมบัติของผู้มีสิทธิที่จะขอรับทุนนี้ต้องเป็นนักวิจัยที่จบปริญญาเอกไม่ เกิน 5 ปี, ต้องเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการค้นคว้าวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนจะต้องรายงานความก้าวหน้าในงานประชุม วิชาการ ASIAN INTERNET ENGINEERING CONFERENCE (AINTEC) ด้วย

มูลนิธิ THNICF และ สกว. เชื่อมั่นว่า โครงการทุนสนับสนุนนักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีส่วนผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้คือ ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่ก่อให้เกิดกระแสในเชิงบวกเพื่อให้เกิด สันติสุขในชุมชน  รวมไปถึงการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงการใช้เทคโนโลยีนี้อย่างรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ