โครงสร้างและคณะกรรมการบริหาร

on กรกฎาคม 25, 2012        by Naritcha

คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

 1. ดร.โคทม อารียา – ประธานกรรมการ
 2. ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต – รองประธานกรรมการ
 3. ดร.ยรรยง เต็งอำนวย – กรรมการ
 4. รศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ – กรรมการ
 5. รศ.สุรศักดิ์  สงวนพงษ์ – กรรมการและเหรัญญิก
 6. รท.ดร.เจษฎา ศิวรักษ์ – กรรมการและเลขานุการ
 7. ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์  – กรรมการ

คณะอนุกรรมการนโยบายชื่อโดเมนของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

ประเภทหน่วยงาน

 1. ผู้แทนจากมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
 2. ผู้แทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 3. ผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 4. ผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 5. ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ
 6. ผู้แทนจากกองบัญชาการกองทัพไทย
 7. ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 8. ผู้แทนจากสภาหอการค้าไทย
 9. ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 10. ผู้แทนจากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
 11. ผู้แทนจากสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
 12. ผู้แทนจากสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย
 13. ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 14. ผู้แทนจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UNINET)
 15. ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 16. ผู้แทนจากบริษัท ที.เอช.นิค จำกัด (ในฐานะตัวแทนผู้รับลงทะเบียน)
 17. ผู้แทนจากบริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด (ในฐานะผู้ดูแลฐานข้อมูล)
 18. ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ประเภทบุคคล

 1. พ.ต.อ.ญาณพล  ยั่งยืน
 2. นายชยา ลิมจิตติ
 3. นายวรรณวิทย์  อาขุบุตร

ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ

 • ดร.เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ