มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ดำเนินงานแบบไม่แสวงหากำไรและมุ่งพัฒนาสังคมอินเทอร์เน็ต ของประเทศไทยในภาพรวม มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้อินเทอร์เน็ต การจดทะเบียนชื่อโดเมน และการบริหารจัดการฐานข้อมูลชื่อโดเมนระดับบนสุด .th และ .ไทย (Country Code Top Level Domain Name)

โครงการ เว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน มุ่งเน้นส่งเสริมให้เว็บไซต์ไทยใช้ชื่อโดเมนภาษาไทย เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้ในการใช้งานชื่อโดเมนภาษาไทย ว่านอกจากจะใช้สื่อความหมายได้ชัดเจน ไม่ต้องแปลเป็นชื่อภาษาอังกฤษ และก่อให้เกิดปัญหาในการอ่านและการสื่อสารชื่อโดเมนตามมาแล้ว ชื่อโดเมนภาษาไทยยังใช้บ่งบอกความเป็นตัวตน ขององค์กร ชุมชน บุคคล ได้อีกด้วย

ในด้านความเป็นเจ้าของ การเป็นเจ้าของชื่อโดเมนจะแตกต่างจากการเป็นเจ้าของชื่อบัญชีของบริการสื่อสังคมออนไลน์ ชื่อบัญชีของบริการสื่อสังคมออนไลน์จะเป็นของผู้ให้บริการนั้น ซึ่งอาจจะถูกยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้ การเป็นเจ้าของชื่อโดเมนจะเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากลว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้หากยังคงต่ออายุการใช้งานอยู่อย่างถูกต้อง

ในด้านการจัดการ เราสามารถจัดการเว็บไซต์และและการนำเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่บนชื่อโดเมนของเราเองได้ในรูปแบบที่ต้องการ จึงมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ และไม่มีการแทรกแซงจากผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ เช่นการโฆษณาแทรก การยกเลิกให้บริการ หรือการใช้ข้อมูลของเราเพื่อประโยชน์ทางการค้า

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

หากชุมชนหรือหน่วยงานของท่านสนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถทำหนังสือแสดงความจำนงเพื่อขอเข้าร่วมโครงการเว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน ส่งถึงมูลนิธิฯ ทางอีเมล info@thnic.or.th หรือ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2244 8261

ข้อมูลที่ต้องเตรียมให้กับโครงการ

ข้อมูลเบื้องต้นแนะนำพื้นที่ของท่าน อาทิ สถานที่ท่องเที่ยวภายในพื้นที่, ศูนย์การเรียนรู้, หน่วยงานเพื่อประชาชน, โฮมสเตย์, วิสาหกิจชุมชน, สินค้า, วัฒนธรรม, กิจกรรมที่ต้องการประชาสัมพันธ์ หรือ ข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องการนำเสนอ เป็นต้น

*เข้าร่วมโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 • ฟรี ลงพื้นที่เก็บภาพถ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม
 • ฟรี ออกแบบ จัดทำเว็บไซต์ จุลสาร และสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์
 • ฟรี จดทะเบียน ต่ออายุโดเมน และพื้นที่เว็บไซต์ (ขนาดพื้นที่ 600 MB) ภายใต้ .ไทย จำนวน 3 ปี

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังสนับสนุนการใช้งานภายใต้โครงการ ด้วยการดูแลความปลอดภัยของเว็บไซต์ และตรวจสอบให้เว็บไซต์ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงติดตามและรายงานสถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์

นอกจากจัดทำเว็บไซต์แล้ว ชุมชนจะยังได้รับ จุลสารดอทไทย ซึ่งเป็นจุลสารขนาด 8 หน้า แสดงเนื้อหาประชาสัมพันธ์ชุมชนของท่านเช่นเดียวกับเว็บไซต์ชุมชน จำนวน 200  เล่ม เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดอีกด้วย

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 • ผู้สมัครเป็นผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่ดูแลชุมชนและมีนโยบายประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จัก
 • ยินดีให้ความร่วมมือในการดำเนินงานรวบรวมข้อมูลและรูปภาพ สำหรับจัดทำเว็บไซต์
  – ประสานงานเรื่องการเดินทางลงพื้นที่เพื่อเก็บภาพถ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม
  – ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ที่จัดทำขึ้น ในท้องถิ่นผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นที่รู้จักและมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์อันจะเกิดกับองค์กรของท่านเอง
  – ส่งรายงานความก้าวหน้าการดูแลเว็บไซต์ 3 ปี ๆ ละ 1 ครั้ง
 • มีเจ้าหน้าที่ หรือ บุคลากรที่สามารถ ดูแล อัพเดท เว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ (โดยมูลนิธิฯ จะทำหน้าที่สนับสนุน)
 • รับทราบเงื่อนไขในการสนับสนุนโครงการในปีต่อไป ดังนี้
  *ต่ออายุโดเมนและพื้นที่เว็บไซต์ ในปีที่ 4 เป็นต้นไป ประมาณปีละ 1,900 บาท (สามารถเลือกต่ออายุกับ บจก.ดอท อะไร หรือ ผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ก็ได้)