บทความความรู้ทั่วไป

นโยบายระงับข้อพิพาทสากล (Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy)

on ธันวาคม 9, 2019        by Admin

นโยบายระงับข้อพิพาทสากล หรือ Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy (UDRP) เป็นนโยบายระงับข้อพิพาทของ ICANN ที่ทุก ๆ ICANN-Accredited Registrar (ผู้รับจดทะเบียนโดเมนเนมที่ ICANN รับรอง) ต้องนำไปปรับใช้ในข้อตกลงทางนโยบายการจดทะเบียนระหว่าง Registrar (ผู้รับจดทะเบียน) และ Registrant (ผู้จดทะเบียน) สำหรับทุก gTLDs (.aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop,.info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel and .travel)

ดูรายละเอียดของ UDRP ได้ที่

ลักษณะการดำเนินการจัดการข้อพิพาทของนโยบาย UDRP มุ่งให้เกิดความรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่าย (Fast & Cost Effective) เมื่อเปรียบเทียบกับ การดำเนินการด้วยกระบวนการทางศาลที่ต้องใช้เวลานานและทำให้ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการสูงตามไปด้วย

ลักษณะข้อพิพาทที่เข้าข่าย UDRP (Applicable Disputes under UDRP) ในนโยบาย UDRP p.4(a)

หากผู้ร้องเรียนซึ่งอาจเป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้า พบว่าชื่อโดเมนที่จดโดยบุคคลอื่นภายใต้ gTLD มีลักษณะเข้าข่ายครบทั้ง 3 ประการดังนี้สามารถยื่นคำร้องไปยังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ ICANN กำหนด

  1. ชื่อโดเมนเหมือนหรือมีลักษณะสับสนได้ว่าเหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่ผู้ร้องเรียนอ้างว่ามีสิทธิ์และ
  2. เจ้าของชื่อโดเมนในปัจจุบันไม่มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมาย (legitimate interest)* ในชื่อโดเมนนั้นและ
  3. ชื่อโดเมนที่ลงทะเบียนถูกนำไปใช้ด้วยเจตนามิชอบ (bad faith)**

*มีข้อกำหนดเพิ่มเติมให้ผู้ถูกร้องเรียน (เจ้าของโดเมน , current registrant) สามารถทำการพิสูจน์สิทธิ์ (ดู UDRP p.4(c) )

**มีข้อกำหนดเพิ่มเติมในนิยามของ bad faith ที่ผู้ร้องเรียนต้องทำการพิสูจน์ความผิด (ดู UDRP p.4(b) )

การดำเนินการ, ระยะดำเนินการ และค่าใช้จ่าย

ผู้ร้องเรียน (Compliant) ซึ่งอาจเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่พิจารณาชื่อโดเมนที่จดโดยผู้อื่น (Respondent) เข้าข่าย ความผิดตามนโยบาย UDRP จะต้องยื่นคำร้องไปยังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ ICANN กำหนดซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 4 ศูนย์ อยู่ในทวีปเอเชียคือ ADNDRC โดยในแต่ละศูนย์จะมี “Supplemental rules” ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก ICANN แตกต่างกันไป

การเตรียมการยื่นคำร้อง ผู้ร้องเรียนต้องทำตามขั้นตอนดำเนินการที่ระบุไว้ในใน “กฎการดำเนินการ” ของนโยบาย UDRP

เมื่อศูนย์ไกล่เกลี่ยได้รับคำร้อง ก็จะดำเนินการต่อตาม “กฎการดำเนินการ” ของนโยบาย UDRP และ “Supplemental rules”ของศูนย์นั้นๆ ระยะเวลาการดำเนินการในแต่ละขั้นจะเป็นไปตามข้อกำหนดใน “กฎการดำเนินการ” ของนโยบาย UDRP ซึ่งเวลาโดยรวมเฉลี่ยประมาณไม่เกิน 2 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในกรณีทั่วไป ผู้ร้องเรียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ระบุไว้ใน Supplemental Rules ของแต่ศูนย์ไกล่เกลี่ย และหากผู้ถูกร้องเรียน เรียกร้องให้มีการพิจารณาความผิดด้วยคณะอนุญาโตตุลาการแบบ 3 คน (three-member panel) ผู้ถูกร้องเรียนจะต้องออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึงสำหรับค่าใช้จ่ายแบบในการพิ จาณารูปแบบ 3 คน*

* ดู UDRP Rule of procedures p.19

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ICANN Service Provider)

WIPO (world Intellectual Property Organization)

– Contact:arbiter.mail@wipo.int
Supplemental Rules
Fee

ADNDRC (Asian Domain Dispute Resolution Center)

Bejjing office
– Contact :cietac@adndrc.org
Supplemental Rules
Fee

Hongkong office
– Contact :hkiac@adndrc.org
Supplemental Rules
Fee

Seoul office
– Contact : kidrc@adndrc.org
Supplemental Rules
Fee

NAF (The National Arbitration Forum)

– Contact : Tel. 800-474-2371
Supplemental Rules
Fee

CAC (The Czech Arbitration Court)

– Contact:
Supplemental Rules
Fee

Share :