บทความความรู้ทั่วไป

การยอมรับสากล (Universal Acceptance)

on ธันวาคม 9, 2019        by Admin

การยอมรับสากล หรือ Universal Acceptance (UA) คือสภาวะที่ชื่อโดเมน และชื่ออีเมลที่ถูกต้องตามกฎทั้งหมด ถูกรับ ตรวจสอบ จัดเก็บประมวลผล และแสดงผลได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยทุกซอฟต์แวร์ประยุกต์ ทุกอุปกรณ์ และทุกระบบที่สามารถเชื่อมต่อหรือถูกใช้งานบนอินเทอร์เน็ต

เนื่องด้วยความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาพการจัดการชื่อโดเมน ระบบหลายระบบไม่สามารถรับรู้หรือประมวลผลชื่อโดเมนใหม่ ๆ ได้ โดยส่วนใหญ่เนื่องมาจากชื่อโดเมนระดับบนสุดเหล่านั้น อาจมีความยาวอักขระมากกว่า 3 ตัว หรือ มีรูปแบบที่ไม่ใช่ ASCII เป็นต้น ชื่ออีเมลก็เผชิญปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้เช่นกัน

คณะทำงานขับเคลื่อนการยอมรับสากล (Universal Acceptant Steering Group – UASG) จัดตั้งโดย ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) เป็นโครงการริเริ่มที่นำโดยกลุ่มต่างๆในชุมชนที่มีส่วนได้เสียในการใช้อินเตอร์เน็ต ครอบคลุมอุตสาหกรรมหลากหลายแขนง มีภาระกิจในการสร้างความตระหนักรู้ กำหนดประเด็นปัญหา และแก้ไขปัญหาต่างๆอันเกี่ยวเนื่องกับการยอมรับสากล ของชื่อโดเมน เพื่อให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลกเชื่อมั่นและสัมผัสประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน

Share :