ข่าวประชาสัมพันธ์

Chiang Rai Mesh TV (THNG#4) Follow up

on สิงหาคม 4, 2014        by Admin

เมื่อวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF) ร่วมกับทีมนักวิจัยจาก ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและวิจัย (intERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้ทำการลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านห้วยขมอาข่า ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อติดตามผลการดำเนินการโครงการค่าย THNG ครั้งที่ 4 โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงราย ในการอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตั้งแต่มีการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์เมื่อเดือน มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

โดยวัตถุประสงค์หลักของการลงพื้นที่ในครั้งนี้คือ เพื่อติดตามผลความสำเร็จและวางแผนพัฒนาการดำเนินงานโครงการต่อไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน รวมทั้งเก็บข้อมูลเพื่อลดปัญหาการใช้งานอุปกรณ์และประเมินความต้องการด้านของเนื้อหาและสื่อ (content) ของชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 22-28 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF) ร่วมกับห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและวิจัย (intERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และมูลนิธิกระจกเงา สำนัก- งานเชียงราย ได้ร่วมกันจัดโครงการค่าย THNG ครั้งที่ 4 ขึ้น เพื่อสร้างและพัฒนาระบบ Education Video-on-Demand หรือ (E-Vod) ที่สามารถใช้งานกับเครือข่ายไร้สายในชุมชน รวมทั้งนำเสนอเนื้อหาและสื่อ (content) ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายใน หมู่บ้านห้วยขมอาข่า ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีอาสาสมัครซึ่งเป็นเยาวชนจากหลากหลายสถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 13 คน เข้าร่วมโครงการ โดยอาสาสมัครได้ร่วมกันลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (mobile router) และสอนวิธีการใช้งานอุปกรณ์ Tablet ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน

Share :