ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาต้นแบบการเรียนการสอนทางไกลวิทยาลัยชุมชน (Community College)

on กันยายน 13, 2012        by Admin

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ได้มอบทุนจำนวน 500,000 บาท สำหรับวิทยาลัยชุมชน

โครงการพัฒนาต้นแบบการเรียนการสอนทางไกลวิทยาลัยชุมชน เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยได้ให้การสนับสนุน เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม เกิดระบบต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในรูปแบบ web conference และระบบบริหารจัดการเนื้อหาวิชาที่เหมาะสมสำหรับวิทยาลัยชุมชน

โครงการนำร่องในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ Web Conference (ระบบ VClass) ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ทำการสอนโดยวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปยังวิทยาลัยชุมชน 4 แห่ง รวม 5 จุด ได้แก่

  1. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
  2. วิทยาลัยชุมชนตาก (อ.เมือง)
  3. วิทยาลัยชุมชนตาก (แม่สอด)
  4. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
  5. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

ซึ่งได้เริ่มทำการสอนในภาคเรียนที่ 1/2555 ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2555 เป็นต้นมา โดยมีการบันทึกเทปการเรียนการสอนทุกสัปดาห์และนำขึ้นเผยแพร่บนระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS) ในระบบ VClass เพื่อให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาและทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้ สำหรับแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนจะทำเป็นแบบทดสอบกลางที่ให้ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบผ่านระบบ VClass ด้วยตนเอง ซึ่งส่งผลให้มีระบบการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

การดำเนินโครงการนี้จะทำให้วิทยาลัยชุมชนมีวิธีการและกระบวนการสนับสนุนการใช้งานระบบเพื่อการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม เกิดระบบต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในรูปแบบ web conference และระบบบริหารจัดการเนื้อหาวิชาที่เหมาะสมสำหรับวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งเกิดความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยกับวิทยาลัยชุมชน นอกจากนี้การเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนในบางพื้นที่ได้

ในการนี้ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้อินเทอร์เน็ต การจดทะเบียนชื่อโดเมนและการบริหารจัดการฐานข้อมูลชื่อโดเมนระดับบนสุด .th รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาวิจัย การพัฒนาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ได้มอบทุนจำนวน 500,000 บาท สำหรับวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้ใช้เป็นกองทุนสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลของวิทยาลัยชุมชนต่อไป

13 กันยายน 2555

คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนมอบโล่ที่ระลึกแสดงความขอบคุณมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

Share :